PORTFOLIO > Grey Areas,

Sideboard (detail of photo transparency)
Sideboard (detail of photo transparency)
2014