PORTFOLIO > Grey Areas,

John & Lois circa 1956.... moments apart.
Crate (detail of photo)
Photo transparency & plexiglas
2009